Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bescherming van kandidaten en afgevaardigden

De kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozen afgevaardigden die hun vakbondswerk ter harte nemen, moeten beschermd worden. Werkgevers zijn immers geneigd om hen het leven zuur te maken, of hen te ontslaan.

Deze bescherming loopt in principe over 4 jaar. De werknemers die twee keer (of meer) na elkaar kandidaat waren, maar die die twee achtereenvolgende keren (of meer) niet werden verkozen, zijn slechts gedurende twee jaar beschermd. De niet-verkozen kandidaat die echter het mandaat opneemt van effectief afgevaardigde, geniet dezelfde bescherming als een effectieve afgevaardigde.

De (kandidaat) leden van de OR en het CPBW zijn beschermd tegen discriminatie, overplaatsing en ontslag.

Slechts in twee gevallen kan de werkgever hen toch ontslaan:

  • om technische of economische redenen (bijvoorbeeld sluiting), maar dan moeten die voorafgaand erkend worden door het bevoegde paritair comité,
  • om een vooraf door de arbeidsrechtbank erkende dwingende reden.

In beide gevallen moet de werkgever een zeer strikte procedure volgen.

Indien de werkgever ontslaat zonder de procedure te volgen, kan de afgevaardigde zijn re-integratie in de onderneming eisen.

Als je geen re-integratie vraagt, heb je recht op je beschermingsvergoeding waarvan het bedrag varieert naargelang je anciënniteit in de onderneming en niet je anciënniteit als afgevaardigde.

Anciënniteit

Vergoeding

Minder dan 10 jaar

2 jaar loon

Tussen 10 en 20 jaar

3 jaar loon

Meer dan 20 jaar

4 jaar loon

Wanneer je een re-integratie vraagt en die wordt geweigerd, moet de werkgever je naast deze vergoeding ook het loon betalen voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van het mandaat.

 

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.