Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
12.

Einde van de procedure

12.1 HET PROCES-VERBAAL

Meteen na afsluiting van de verrichtingen moeten het verkiezingsresultaat en de namen van de effectieve en plaatsvervangende leden van de OR en/of het CPBW, maar ook de volgorde van de niet-verkozen kandidaten opgenomen worden in een proces-verbaal.

De getuigen hebben het recht in dit proces-verbaal (PV) alle opmerkingen op te nemen die ze nuttig achten. Dit is een zeer belangrijk element, omdat het proces-verbaal nog zal dienen bij de vervanging van leden van de OR of het CPBW, zoals we hiervoor hebben toegelicht. Het ABVV vraagt aan zijn getuigen om dit recht te benutten, want deze opmerkingen of afwezigheid van opmerkingen zullen ook gebruikt worden in geval van betwisting van de verkiezingsresultaten voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is het raadzaam een foto of een kopie van deze opmerkingen te maken en ze door te sturen naar de vakbondssecretaris.

Het proces-verbaal moet meteen overgemaakt worden aan de bevoegde inspectie van de FOD WASO. De verkiezingsresultaten (aantal uitgebrachte stemmen, zetelverdeling enz.) moeten ook aan deze FOD ter kennis worden gebracht.

Als je werkgever de resultaten niet overmaakt aan de FOD, zullen ze niet opgenomen worden in de statistieken. Waak er dus over dat het gebeurt (zeker als de resultaten gunstig zijn voor het ABVV).

Er moeten nog twee taken worden volbracht.

 • Uiterlijk de dag na de verkiezingen overhandigt de voorzitter van het stembureau aan de werkgever alle documenten die voor de verkiezingen hebben gediend, en dit onder verzegelde omslag. De werkgever bewaart deze documenten gedurende een periode van 25 dagen na de verkiezingsdatum. In gevaI van beroep tegen de verkiezingen bezorgt de werkgever ze aan het bevoegde rechtscollege. Indien er geen beroep is aangetekend, mogen deze documenten na 25 dagen vernietigd worden.
 • Uiterlijk 2 dagen na het afsluiten van de kiesverrichtingen hangt de werkgever het bericht uit met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de OR en/of het CPBW. Dit bericht vermeldt duidelijk de namen van alle effectieve en plaatsvervangende werknemers- en werkgeversafgevaardigden.

12.2 BEROEP TEGEN DE VERKIEZINGSUITSLAG (Y+15)

De werkgever, de werknemers en de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen, kunnen bij de arbeidsrechtbank beroep aantekenen tegen de verkiezingsuitslag (of tegen de beslissing om de procedure stop te zetten), en vragen deze volledig of gedeeltelijk te vernietigen[5].

Het beroep moet ingesteld worden binnen 13 dagen na de aanplakking van de verkiezingsuitslag.

De effectieve datum van aanplakking van de verkiezingsresultaten door de werkgever is cruciaal. Je hebt maar 13 dagen vanaf die datum om bij de rechtbank een beroep in te stellen tegen deze resultaten.

De aanplakking van de verkiezingsresultaten is mogelijk gedurende 3 dagen (zie de kalender daarvoor).

Nieuw!

Het zal voortaan mogelijk zijn om louter materiële vergissingen omtrent de verkiezingsuitslag recht te zetten mits akkoord tussen de werkgever en alle vakbonden die kandidaten hebben voorgedragen.

In dat geval wordt het verbeterde proces-verbaal door de voorzitter van het stembureau opnieuw verstuurd naar de werkgever, naar de FOD WASO en naar de betrokken vakbonden.

Opgelet! Een rechtzetting die een invloed heeft op de volgorde of de bijzondere ontslagbescherming van de kandidaten en verkozenen wordt echter niet als louter materiële vergissing beschouwd.

DE EERSTE VERGADERING VAN DE OR EN/OF HET CPBW

Indien geen beroep werd aangetekend, moet de eerste vergadering van de nieuw verkozen OR en/of CPBW plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de termijn om in beroep te gaan tegen de verkiezingsresultaten. De kleurcodes die wij aan de verkiezingskalender op het einde van de brochure hebben toegewezen, zouden je moeten helpen om de uiterste datum van die vergadering te bepalen.

Het is echter mogelijk dat het huishoudelijk reglement van de OR/het CPBW voorziet in een kortere termijn. We raden je aan om dat te controleren.

Werd wel een beroep ingesteld, dan gaat de eerste vergadering van de OR of van het CPBW door binnen 30 dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing (door de arbeidsrechtbank of eventueel het arbeidshof) die de verkiezingen geldig verklaart.

Let op! Teken op een eerste vergadering geen documenten die je zouden voorgelegd worden met de vermelding ‘voor akkoord’. Onderteken gewoon ‘voor ontvangst’.

TABEL VAN BEROEPEN

Periode of vervaldatum

Datum

wetsartikel

Omschrijving beroep/verrichting

X-35 tot X-28

9/01 – 22/01

uiterst

16/01-29/01

Wet S.V.,
art. 12 bis

Beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissing over:

 • functies leden leidinggevend personeel en kaderpersoneel
 • aantal, indeling, grenzen en beschrijving Technische Bedrijfseenheden

of over de afwezigheid van een beslissing

X-28 tot X-5

16/01-29/01

uiterst

8/02-21/02

Wet S.V.,
art. 12 bis

Uitspraak van de Arbeidsrechtbank over dit beroep

X tot X+7

13/02-26/02

uiterst

20/02-04/03

Wet S.V.,
art. 30

Bezwaar tegen:

 • kiezerslijsten
 • aantal mandaten en verdeling mandaten/categorie
 • lijst leden leidinggevend personeel
 • lijst kaderleden

bij de OR, CPBW of, bij ontstentenis de werkgever

X+7 tot X+14

20/03-04/03

uiterst

27/02-11/03

Wet S.V.,
art. 31

Beslissing OR, CPBW of werkgever

X+14 tot X+21

27/02-11/03

uiterst

05/03-18/03

Wet S.V.,
art. 31 bis

Beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen deze beslissing of gebrek aan beslissing

X+40 tot X+47

24/03-6/04

uiterst

31/03-13/04

Wet S.V., art. 37

Interne klacht tegen kandidatenlijst

X+48

01/04--14/04

Wet SV, art. 37

Voorleggen klacht door de werkgever aan betrokken organisatie(s)

 

Periode of vervaldatum

Datum

wetsartikel

Omschrijving beroep/verrichting

X+56 tot X+61

9/04-22/04

uiterst

14/04-27/04

Wet S.V., art. 39

Beroep tegen de kandidatenlijst die voorwerp is geweest van een klacht

X+61 tot X+75

14/04-27/04

uiterst

28/04-11/05

Wet S.V., art. 39

Uitspraak Arbeidsrechtbank over beroep tegen kandidatenlijsten

Y+13 tot Y+15

Ten laatste 13
dagen na de
effectieve
aanplakking
van de
verkiezingsuitslag

Zie ABVV
verkiezings-kalender

Wet S.V.,
art. 78 bis

Beroep bij in de arbeidsrechtbank in 4 gevallen

 • gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen
 • verbetering van de verkiezingsresultaten
 • leden van de werkgeversafvaardiging
 • tegen de beslissing tot stopzetting van de procedure

Y+69

uiterst

21/07-03/08

Wet S.V.,
art. 78 bis

Uitspraak van de Arbeidsrechtbank over dit beroep

Y+84

Uiterlijk 15 dagen
na de kennisgeving
van het vonnis

uiterst

05/08-18/08

Wet S.V.,
art. 78 bis

Hoger beroep mogelijk bij Arbeidshof

Y+144

Uiterst

04/10-17/10

Wet S.V.,
art. 78 bis

Uitspraak Arbeidshof over hoger beroep

 

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.