Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
3.

Indiening van de kandidatenlijsten (X+35)

We overlopen hier eerst de voorwaarden om kandidaat te zijn.

Daarna lichten we enkele basisprincipes toe bij het indienen van de kandidaatstellingen. De werkgever of sommige collega’s zouden je hieromtrent vragen kunnen stellen.

3.1 WIE MAG ZICH KANDIDAAT STELLEN?

Een eerste belangrijk principe is dat de kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden om kandidaat te zijn op de dag van de verkiezingen (Y). Als er opmerkingen worden gegeven op je kandidaatstelling, hou je rekening met dit principe.

3.1.1 De expliciete verkiesbaarheidsvoorwaarden (= in de wet)

 • Je moet werknemer van de onderneming zijn met een arbeids- of leerovereenkomst, of gelijkgesteld zijn met een werknemer (bijvoorbeeld in beroepsopleiding zijn).
 • Je moet ten minste 18 jaar zijn. Kandidaten voor de jongeren moeten minstens 16 en maximum 25 jaar zijn.
 • Je moet jonger zijn dan 65 jaar.
 • Je mag geen deel uitmaken van het directiepersoneel.
 • Je mag niet als preventieadviseur verbonden zijn aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Je mag geen ‘vertrouwenspersoon’ zijn in het kader van preventie van pesten op het werk (deze voorwaarde is van toepassing sinds de verkiezingen van 2016).
 • Je moet voldoende anciënniteit hebben op de verkiezingsdatum:
  • ofwel sedert minstens 6 maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit waartoe de onderneming behoort of in de technische bedrijfseenheid, gevormd door verschillende juridische entiteiten,
  • ofwel in 2023 gedurende tenminste 9 maanden tewerkgesteld zijn tijdens meerdere periodes in de juridische entiteit waartoe de onderneming behoort of in de technische bedrijfseenheid.
    
   Let op! Ook alle periodes van schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte, loopbaanonderbreking, arbeidsongevallen, tijdelijke werkloosheid…) moeten meegeteld worden voor de anciënniteitsberekening.

3.1.2 De impliciete verkiesbaarheidsvoorwaarden

 • Je moet behoren tot de categorie waarvoor je kandidaat bent[3].
 • Je moet behoren tot de technische bedrijfseenheid waarvoor je kandidaat bent.

3.2 WIE MAG DE KANDIDATENLIJSTEN INDIENEN?

Enkel de interprofessionele vakbonden, d.w.z. het ABVV, het ACV en de ACLVB, kunnen kandidatenlijsten indienen[4]. Alle kandidaten voorgesteld door de Centrales van het ABVV doen dit onder de noemer van het interprofessionneel ABVV.

Daarom hebben alle kandidatenlijsten van het ABVV voor de verschillende categorieën (zie 3.3.) ook hetzelfde nummer. Dat nummer wordt later in de procedure bij lottrekking bepaald. De minister van Werk is hier verantwoordelijk voor.

De kandidaturen moeten worden ingediend bij de werkgever, niet bij de OR of het CPBW, als die al bestaan.

Indien je actief wil bijdragen aan het sociale leven van je onderneming en niet louter wil toekijken, als je luisterbereid bent en steeds openstaat voor dialoog, als je veel zin hebt om je te bekommeren om wat jou en je collega’s aangaan, raden we je aan om je kandidaat te stellen voor het ABVV. Dit kan zelfs als je nog geen lid bent bij het ABVV.

Het is de beste keuze. Om samen vooruit te gaan. Het ABVV verdedigt immers alle werkneemsters en werknemers, vanwaar ze ook komen, ongeacht hun levenskeuzes of religieuze overtuigingen. Racistische, seksistische of extreemrechtse uitlatingen en gedragingen worden niet geduld bij het ABVV. Ze zijn strijdig met onze ABVV-waarden van gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en democratie. Het ABVV verdedigt de tewerkstelling van de werknemers en staat hen bij met advies. Het ABVV mobiliseert voor een meer rechtvaardige, gelijke en solidaire samenleving.

In de praktijk, als je geen afgevaardigden hebt in je onderneming met wie je discreet kan spreken, raden we je aan om contact op te nemen met het interprofessioneel ABVV-gewest (zie www.abvv.be/gewestelijken), je centrale (zie www.abvv.be/vakcentrales) of om het kandidaatformulier in te vullen op www.abvv2024.be.

3.3 HOEVEEL KANDIDATENLIJSTEN MAG HET ABVV VOORSTELLEN?

In het kader van de sociale verkiezingen zijn de werknemers opgedeeld in ‘kiescolleges’. De afzonderlijke lijsten moeten ingediend worden voor de OR en het CPBW, en dit voor elk kiescollege:

 • de arbeiders,
 • de bedienden,
 • de jonge werknemers, maar alleen wanneer er ten minste 15 werknemers jonger dan 25 jaar zijn,
 • de kaderleden, maar alleen voor de OR en op voorwaarde dat er minstens 15 kaderleden in de onderneming zijn.

3.4 HOEVEEL KANDIDATEN MOGEN OP DE LIJSTEN STAAN?

Het aantal kandidaten mag niet hoger zijn dan tweemaal het aantal mandaten. Indien er bijvoorbeeld voor de bedienden 3 mandaten zijn, dan mag het ABVV voor dat kiescollege maximum 6 kandidaten voordragen. Hetzelfde geldt voor de andere twee vakbonden.

Het aantal te begeven mandaten hangt af van het aantal personeelsleden op dag X. Het minimum is 4, het maximum 22 (in bedrijven met meer dan 8.000 werknemers). Als er een aparte vertegenwoordiging is van de kaderleden in de OR (ten minste 15), wordt het aantal mandaten in de OR met een eenheid verhoogd, indien er minder dan 100 kaderleden zijn. Het aantal mandaten wordt met twee eenheden verhoogd indien er 100 of meer kaderleden zijn. Het is zelfs mogelijk om mits unaniem akkoord mandaten toe te voegen. De verdeling tussen de verschillende categorieën hangt ook af van het aantal werknemers per categorie.

In tegenstelling tot de politieke verkiezingen is er geen onderscheid tussen effectieve en plaatsvervangende leden. De kiezer beslist wie effectief verkozen is en wie plaatsvervanger is.

Let op! Je moet niet wachten tot de namen van de kandidaten uithangen (X+40) om te vragen de roepnaam toe te voegen aan de voornaam. Bijvoorbeeld ‘(Carine) Christelle Boulanger’. Het is mogelijk dit meteen toe te voegen op de kandidatenlijst op het moment van indiening.

3.5 INDIENING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN UITERLIJK OP X+35

De kiezerslijsten moeten bij de werkgever worden ingediend uiterlijk 35 dagen na de aanplakking van de datum van de verkiezingen: op X+35.

Voor de verkiezingen 2024 heeft het ABVV gekozen om de lijsten elektronisch in te dienen. In uitzonderlijke gevallen kan dit nog op papier, mits akkoord van de vakcentrales.

3.6 AANPLAKKING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN (X+40)

De werkgever is verplicht de kandidatenlijst bekend te maken via aanplakking, en dit op dezelfde plaats waar ook het bericht X werd uitgehangen. Deze aanplakking mag worden vervangen door het versturen van een elektronisch document indien alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normaIe werkuren. Dat moet gebeuren uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de periode voorzien voor het indienen van kandidatenlijsten (dus op X+40). Je zal dit goed moeten controleren.

De volgorde van de kandidaten moet natuurlijk de volgorde van de voordracht respecteren. Kortom, de volgorde van voordracht van de kandidaten moet overeenstemmen met die gegeven door het ABVV op zijn lijst. Ook dit punt zal je moeten controleren.

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.