Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
11.

Wie is verkozen, wie niet?

Na het afsluiten van de stemverrichtingen zaI het stembureau de stemmen tellen. Indien nodig, kan de stemopneming onderbroken of geschorst worden. Het is echter raadzaam om elk uitstel zo beperkt mogelijk te houden, aI was het maar omdat iedereen (in de eerste plaats de kandidaten) de uitslag van de verkiezingen wil kennen.

Let op! Zelfs als met onderling akkoord werd beslist elektronisch te stemmen vanop de werkpost, moet er een kiesbureau voor de ‘stemopneming’ worden samengesteld.

11.1 AANDUIDING VAN DE EFFECTIEVE LEDEN

Uitgebreide informatie over hoe de aanwijzing van de effectieve en plaatsvervangende kandidaten verloopt, vind je in onze ‘Gids SociaIe Verkiezingen’ en in de ‘Gids voor Getuigen’.

In grote lijnen wordt als volgt gehandeld:

  • eerst de berekening van het aantal zetels behaald door elke lijst,
  • vervolgens de aanduiding van de effectieve leden. Er zijn drie mogelijkheden
    • het aantal kandidaten van een lijst is gelijk aan het aantal bekomen mandaten. In dit geval zijn alle kandidaten zonder verdere verrichtingen verkozen.
    • het aantal kandidaten is lager dan het aantal bekomen mandaten. In dit geval zijn alle kandidaten verkozen en blijven de niet-opgenomen mandaten vacant.
    • het aantal kandidaten van een lijst is groter dan het aantal bekomen mandaten. In dit geval zijn de kandidaten verkozen die het hoogste aantal stemmen gekregen hebben, rekening houdend met de verdeling van de uitgebrachte lijststemmen.

11.2 AANDUIDING VAN DE PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Meteen na de aanduiding van de effectieve leden gaat het bureau over tot de aanduiding van plaatsvervangers en tot de rangschikking van de niet-verkozenen.

Het aantal plaatsvervangende leden is gelijk aan het aantal verkozen effectieve leden, indien er voldoende kandidaten waren.

De aanduiding van plaatsvervangende leden gebeurt op dezelfde wijze als voor de effectieve leden, maar te beginnen met het eerste van de niet-verkozen effectieve leden in de volgorde van voordracht op de lijst.

11.3 RANGSCHIKKING VAN DE NIET-VERKOZEN KANDIDATEN

Wanneer het mandaat van een effectief lid van de OR of het CPBW stopt, moet dat lid vervangen worden door een plaatsvervangend lid van dezelfde lijst volgens de verkregen rangschikking (zie 11.2).

Wanneer een plaatsvervangend lid effectief wordt of zijn mandaat van plaatsvervangend lid stopt, wordt hij als plaatsvervanger opgevolgd door een niet-verkozen kandidaat. Enkel de niet-verkozenen die een bescherming van 4 jaar genieten, worden hier in aanmerking genomen. Wanneer er geen niet-verkozenen met een bescherming van 4 jaar zijn, wordt het effectieve lid vervangen door een niet-verkozene die voor 2 jaar is beschermd.

Om betwistingen te vermijden over de rangschikking van de niet-verkozen kandidaten, voorziet de wet sinds 2008 dat de niet-verkozen kandidaten ook gerangschikt moeten worden.

Voor meer informatie kan je onze ‘Gids Sociale Verkiezingen’ of onze ‘Gids voor Getuigen’ raadplegen.

Download onze app

Alle info op jouw smartphone?
Download de mobiele applicatie voor Android of iOS.